INTERNETINIO TINKLAPIO WWW.PAKRUOJO-DVARAS.LT

PARDUOTUVĖS PREKYBOS

TAISYKLĖS

VERSIJA 2020-04-08

Bendrosios sąlygos

  1. Internetinio tinklapio www.pakruojo-dvaras.lt parduotuvės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato prekių įsigijimo (pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas) nuotoliniu būdu per internetinę skaitmeninę platformą (www.pakruojo-dvaras.lt/parduotuve) tvarką, pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio teises bei atsakomybę, prekių pristatymo ir grąžinimo, pretenzijų sprendimo būdus. Šios Taisyklės taikomas pirkimo-pardavimo teisiniams santykiams kiekvienam prekių įsigijimo nuotoliniu būdu atvejui.
  2. Šiose Taisyklės naudojamos sąvokos:
   • Pardavėjas – UAB „Pakruojo parkai“, juridinio asmens kodas 302149117, PVM kodas LT 100005076414 buveinės adresas Gurelių k. 11, Turgelių sen., Šalčininkų r.sav., Lietuva, kontaktiniai duomenys: tel. +370 686 65085, el. paštas: info@pakruojo-dvaras.lt.
   • Internetinė parduotuvė – internetinė skaitmeninė prekių pirkimo-pardavimo platforma, esanti internetiniame tinklapyje www.pakruojo-dvaras.lt/parduotuve, kurią valdo Pardavėjas, teikiant viešąją prekių ofertą.
   • Pirkėjas – juridinis asmuo ar veiksnus fizinis asmuo (asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; ar nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kai jo tėvai arba rūpintojas nustatyta tvarka pateikė sutikimą dėl prekių įsigijimo Internetinėje parduotuvėje, išskyrus tuos atvejus, kai nepilnametis yra emancipuotas).
   • Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
   • Šalis – Pirkėjas ar Pardavėjas atskirai.
   • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas) kaip tai detaliau aprašyta Internetinio tinklapio www.pakruojo-dvaras.lt Privatumo politikoje.
   • Paskyra – Internetinėje parduotuvėje Pirkėjo asmens duomenų skaitmeninis registravimas su tikslu identifikuoti Pirkėją, sudaryti Sutartį ir ją įvykdyti Šalimis. Paskyra gali būti laikina, kai Pirkėjo identifikavimas naudojamas vienkartiniam prekių pirkimo-paravimo sandoriui sudaryti, arba nuolatinė – kai Pirkėjo identifikavimo duomenys naudojami neribotam sandorio sudarymui iki Paskyra bus panaikinta vienos iš Šalių iniciatyva.
   • Sutartis – tai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis, panaudojant nuotolinio ryšio priemones – interneto tinklapio skaitmeninę platformą, kai Pirkėjas ir jo įsigyjamos prekės identifikuojamos ir Sutartis sudaroma skaitmeninėmis asmens identifikavimo ir veiksmų autorizavimo priemonėmis.
   • Užsakymas – Pirkėjo prekių pasirinkimas Internetinėje parduotuvėje su tikslu jas įsigyti (apmokėti ir gauti pasirinktu būdu). Internetinėje parduotuvėje Užsakymas Pirkėjo sudaromas skiltyje „Pirkėjo krepšelis“.

Sutarties sudarymas

 1. Sutartis susideda iš dviejų dalių: (1) bendrosios sutarties sąlygos – Taisyklės, kurios nustato standartines sutarties sąlygas, ir (2) specialios sutarties sąlygos – Užsakymas, kuris konkretizuoja standartines sutarties sąlygas konkrečių prekių prikimo-pardavimo atveju. Visi klausimai, kurie nenurodyti Užsakyme, sprendžiami pagal Taisyklių nuostatas.
 2. Atsižvelgiant į LR elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 str. nuostatas, Šalių pripažįstama, kad Pirkėjo veiksmai, atliekami elektroninėmis ryšio priemonėmis Internetinėje parduotuvėje: (1) Paskyros sukūrimas, įskaitant prisijungimo prie Paskyros duomenis (atpažinimo kodas), ir (2) Užsakymo pateikimas; turi elektroninio parašo, neatitinkančio kvalifikuotam elektroniniam parašui reikalavimų, teisinę galią lygiaverčią rašytiniam parašui. Sutartis pripažįstama sudaryta konkliudentiniais Šalių veiksmais, kurie atliekami elektroninių ryšio priemonių pagalba, kai yra įvykdytos šios sąlygos:
  • Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis ir su jomis sutinka, dialogo lange uždėdamas varnelę prie teiginio „Susipažinau su taisyklėmis ir su jomis sutinku“.
  • Pirkėjas, kaip sutarties Šalį, save identifikuoja, sukurdamas Paskyrą bei tuo patvirtina jo asmens duomenų naudojimą tikslams ir teisiniu pagrindu, kuris numatytas Privatumo politikoje.
  • Pirkėjas suformuoja Užsakymą bei pateikia jį vykdymui, – (1) apmokėjus prekes pasirinktu būdu, arba (2) Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu, gavus pranešimą apie Užsakymo priėmimą bei atsiradusią pareigą per nustatytą laiką ir pasirinktu būdu apmokėti užsakytas prekes.
 3. Sukurdamas Paskyrą (laikiną arba nuolatinę) Pirkėjas pilnai atsakingas už pateiktų asmens duomenų ir kitos informacijos teisingumą. Paskyroje naudojamos techninės priemonės įvesties klaidoms nustatyti ir ištaisyti – rašybos taisymas, viešų duomenų tikrinimas su viešai prieinamais registrais (pašto adresas, telefono numerio struktūra, mokesčių mokėtojo numeris ir pan.).
 4. Pirkėjas turi galimybę susipažinti su Taisyklėmis ir Privatumo politika, paspaudus aktyvią tinklapio nuorodą Užsakymo formoje, arba aplankęs interneto svetainę www.pakruojo-dvaras.lt, arba pateikus prašymą elektroniniu pašto adresu: info@pakruojo-dvaras.lt dėl minėtų dokumentų atsiuntimo PDF formatu.
 5. Sutarties sudarymo veiksmai nebus užbaigti ir sutartis nebus sudaryta, jeigu yra vienas iš žemiau nurodytų atvejų:
 6. Pirkėjas nepatvirtina savo sutikimo su Taisyklėmis ar jo asmens duomenų naudojimu pagal Privatumo politiką.
 7. Sukurdamas Paskyrą Pirkėjas neužpildo visų privalomų laukų.
 8. Pirkėjas neužbaigia Užsakymo formavimo: nepasirenka pristatymo būdo ar/ir apmokėjimo būdo arba pateikia užsakymą, jo neapmokėjus.
 9. Gavus elektroniniu paštu Užsakymo patvirtinimą, neapmoka išankstinio mokėjimo sąskaitos nustatytu laiku arba prekių pristatymo momentu.
 10. Sudaryta Sutartis (pateiktas ir partvirtintas Užsakymas) ir jos vykdymas (apmokėjimo ir prekių pristatymo duomenys) yra saugomi Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje skaitmeninėje formoje įstatymais nustatytą buhalterinių dokumentų saugojimo laikotarpiu bei gali būti prieinama Pirkėjui susipažinti nuolatinėje Paskyroje iki jos galiojimo pabaigos arba informacija gali būti pateikta Pirkėjui pagal paklausimą elektroninėje formoje.
 11. Pirkėjo asmens duomenys, pateikti Paskyroje bei Užsakyme, tvarkomi vadovaujantis Privatumo politikos nuostatomis bei už jų apsaugą bei teisėtą naudojimą atsako Pardavėjas.

Pirkėjo teisės ir pareigos

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje vadovaudamasis nustatytomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Pirkėjas, prieš pradedant pirkimą, turi Paskyroje patvirtinti, kad jis yra asmuo, sulaukęs pilnametystės (18 metų), kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka. Jeigu Pirkėjas yra nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tai privalo nustatyta tvarka pateikti vieno iš tėvų arba rūpintojo sutikimą dėl prekių įsigijimo Internetinėje parduotuvėje, išskyrus tuos atvejus, kai nepilnametis yra emancipuotas.
 3. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą už prekes bei jų pristatymą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie Paskyros duomenų. Jei Pirkėjas praranda Paskyros prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyrelyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Paskyroje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti prieš kito Užsakymo sudarymą. Jei Pirkėjas nurodo netikslius asmens duomenis ar netinkamą Prekių pristatymo adresą, jis įsipareigoja sumokėti visas dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.
 6. Pirkėjas privalo veikti sąžiningai ir teisėtai, laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir pareigos

 1. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjui galimybę tinkamai naudotis Internetine parduotuve. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad Internetinė parduotuvė visais atvejais veiks sklandžiai ir nenutrūkstamai, ar duomenų perdavimas elektroninėmis priemonėmis vyks be galimų techninių klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, atsiradusius dėl Internetinės parduotuvės veikimo sutrikimų ir (ar) duomenų perdavimo klaidų atsiradusių dėl Pirkėjo ar trečių asmenų įrangos ar ryšių tinklų netinkamo veikimo.
 2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui jo užsakytas prekes Užsakyme nurodytu adresu bei pristatymo būdu pagal Taisyklių sąlygas.
 3. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms dėl kurių Pardavėjas negalės Pirkėjui pristatyti Užsakyme nurodytą prekę, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant pasiūlyti Pirkėjui analogišką prekę, o jos neturint – atsisakyti vykdyti Užsakymą. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba neturint prekės analogo, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už netinkamą Sutarties vykdymą.
 4. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis ir naudoti juos tik Privatumo politikoje numatytiems tikslams, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 5. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės stabiliam veikimui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, tai Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis Internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
 6. Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo Užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes Užsakyme ir išankstinio mokėjimo sąskaitoje numatytu laiku ir būdu.
 7. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas pateikė Užsakymą iki Internetinės parduotuvės veiklos sustabdymo dienos. Visi įsipareigojimai, prisiimti Šalių iki Internetinės parduotuvės veiklos sustabdymo, turi būti Šalių įvykdyti pilnoje apimtyje, jeigu nebus susitarta kitaip.
 8. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ar papildyti šias Taisykles. Pirkėjo Užsakymui taikomos Taisyklės, kurios galiojo Užsakymo pateikimo momentu.

Prekės ir jų kaina

 1. Prekės pateikiamos Internetinės parduotuvės prekių kataloge, kuriame nustatytas prekių asortimentas su tam tikrų prekių savybių aprašymu bei jų vaizdu. Prekės viešas pateikimas Internetinėje parduotuvėje neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekę, kol nėra patvirtintas Užsakymas.
 2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių asortimentą, prekės kainą ar taikomas nuolaidas Internetinėje parduotuvėje.
 3. Kiekvienos prekės bendros savybės bei vaizdas bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės Internetinėje parduotuvėje. Tačiau prekių vaizdas, spalvų gama ir kai kurios kokybės savybės gali skirtis priklausomai nuo prekės tipo ar modelio. Be to prekės vaizdas, patalpintos Interneto parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos techninės įrangos (pvz. monitoriaus) techninių savybių.
 4. Prekių kainos pateiktos Internetinės parduotuvės prekių kataloge eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymo.
 5. Į prekės kainą, pateiktą prekių kataloge, įskaičiuotas PVM, bet nėra įtrauktos prekės pristatymo išlaidos. Pristatymo išlaidos papildomai apskaičiuojamos sudarant Užsakymą, kai Pirkėjas pasirenka prekės pristatymo būdą. Taip pat papildomai gali būti apskaičiuoti kiti mokesčiai už papildomas paslaugas (pvz. draudimas, prailgintas garantinis terminas ir pan.).
 6. Sudarant Užsakymą Pirkėjas pasirenka prekę, kuri perkeliama į Užsakymo formavimo aplinką – „Prekių krepšelis“. Prekių kaina apskaičiuojama Užsakyme, kai Pirkėjas nurodo prekių kiekį.
 7. Užsakymas yra sudarytas, kai jame yra nurodyta:
  • pasirinktų prekių kiekis;
  • prekių pristatymo būdas;
  • prekių apmokėjimo būdas.
 8. Užbaigus sudaryti Užsakymą jame nurodoma mokėtina suma, kuri apima visų prekių kainų sumą, prekių pristatymo išlaidas, mokesčius už papildomas paslaugas bei pritaikytas nuolaidas.
 9. Nuolaidos yra taikomos pagal paskelbtų akcijų taisykles, esant nustatytoms nuolaidų taikymo sąlygoms.
 10. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras prekių komplektas, Pardavėjas įsipareigoja pateikti visas į prekių komplektą įeinančias prekes.
 11. Pardavėjas parduoda prekes, atitinkančias Užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Pirkėjui perduotos prekės neatitinka tam tikrų Užsakymo reikalavimų, Pirkėjas privalo nedelsiant pranešti apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu arba kitais nurodytais ryšio kanalais, o Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.

Atsiskaitymas už prekes

 1. Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Internetinėje parduotuvėje nurodytu būdu.
 2. Jeigu Pirkėjas pasirenka atsiskaitymą bankiniu pavedimu, tai Pardavėjas pradeda vykdyti Užsakymą tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai Pardavėjas gauna banko patvirtinimą apie pinigų įskaitymą į savo banko sąskaitą. Jeigu Pirkėjas neapmoka mokėtinos sumos per nustatytą laiką, tai Užsakymas yra anuliuojamas be papildomo Pirkėjo informavimo. Šiuo atveju Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokius Pirkėjo nuostolius, atsiradusius dėl Užsakymo anuliavimo.

Prekių pristatymas

 1. Užsakytos prekės pristatomos į Užsakyme nurodytą pristatymo vietą pasirinktu būdu.
 2. Prekes pristato Pirkėjo sąskaita Pardavėjo įgaliotas atstovas – pašto, siuntų arba kurjerių tarnyba. Prekės pristatomos tik Pardavėjo ar jo įgalioto atstovo darbo valandomis.
 3. Įprastas pristatymo laikas bei pristatymo išlaidos nurodomos galimo prekių pristatymo būdo aprašyme. Pristatymo laikas skaičiuojamas nuo Užsakymo patvirtinimo arba nuo apmokėjimo už prekes gavimo momento, jeigu Pirkėjas pasirenka atsiskaityti už prekes pavedimu. Įprastas pristatymo laikas gali kisti priklausomai nuo Pirkėjo nurodytos pristatymo vietos ypatumų ar pateiktų duomenų tikslumo bei kitų techninių aplinkybių, susijusių su Pirkėjo apdorojamų užsakymų kiekio ar prekių pristatymo tarnybų apkrovimo.
 4. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu Lietuvoje per nustatytą darbo dienų nuo patvirtinimo apie apmokėjimo už prekes gavimo dienos arba užsakymo patvirtinimo. Jeigu išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių, tai apie tai Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu bei derinamas kitas prekių pristatymo laikas.
 5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Kurjeris neturėjęs galimybių pristatyti prekių Pirkėjui dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, papildomai derina Pirkėjui tinkamą naują pristatymo laiką. Pirkėjui du kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Pardavėjui ir saugomos 30 kalendorinių dienų. Jeigu per nurodytą laiką, Pirkėjas neatsiima prekių, tai Užsakymas anuliuojamas, o sumokėti pinigai už prekes grąžinami Pirkėjui atskaičius nuostolių sumą, kuri sudaro 20 (dvidešimt) procentų nuo Užsakymo sumos, bet ne mažiau kaip 15 (penkiolika) EUR.
 6. Kai prekes pristato kurjeris, tai Pardavėjo įgaliotas atstovas atlieka tik formalų patikrinimą ar prekes atsiima Užsakymą pateikęs asmuo ar jo įgaliotas asmuo. Pirkėjas pilnai atsakingas už tai, kad pristatytas prekes atsiimtu jis pats arba jo įgaliotas asmuo.
 7. Prekės yra laikomos pristatytos Pirkėjui, kai:
  • kurjeris pristato prekes užsakyme nurodytu adresu bei prekes priėmęs asmuo pasirašo prekių priėmimo važtaraštyje;
  • pašto tarnyba išduoda prekes pašto skyriuje jas atsiėmusiam asmeniui (kai siunta yra registruota) arba kai įdeda siuntą į pašto dėžutę Užsakyme nurodytu adresu (kai siunta yra neregistruota);
  • kai Pirkėjas atsiima siuntą paštomate, įvedant siuntų tarnybos persiųstą Pirkėjui siuntos kodą.
 8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
 9. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių kokybės trūkumų, jeigu tokie trūkumai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų.
 10. Kai Pirkėjas aptinka, kad po siuntos atidarymo prekės neatitinka Užsakymo, tai jis privalo nedelsiant (per 1 darbo dieną nuo siuntos gavimo) pranešti Pardavėjo pagalbos tarnybai elektroniniu paštu apie prekių neatitikimą Užsakymui. Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita grąžinti prekes bei per suderintą laiką pateikti prekes atitinkančias Užsakymui, jeigu prekių neatitikimas Užsakymui atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.

Prekių grąžinimas ir garantija

 1. Tinkamos ir netinkamos kokybės prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 – 6.364 str. str. nuostatomis bei 2001 m. birželio 11 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
 2. Prekių keitimas ir grąžinimas atliekamas per 14 dienų gavus iš Pirkėjo raštišką prašymą (elektroniniu paštu info@pakruojo-dvaras.lt), kuriame turi būti nurodomas užsakymo numeris, grąžintinų arba keičiamų prekių sąrašas ir grąžinimo arba keitimo priežastis.
 3. Kai grąžinama prekė, kuri neatitinka Užsakymui, ir/ar nekokybiška prekė, tai Pardavėjas įsipareigoja tokias prekę pakeisti tinkama preke arba analogiška tinkamos kokybės preke, o esant Pirkėjo pageidavimui, grąžinti už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Prekių keitimas ar gražinimas atliekamas Pardavėjo sąskaita.
 4. Kokybiškos ir aprašymą atitinkančios prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų. Prekės pristatymo išlaidas padengia Pirkėjas.
 5. Grąžinant ar keičiant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
  • grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje;
  • grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta ir nenaudota;
  • grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (negali būti pažeistos etiketės, nuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  • grąžinant prekę būtina pateikti prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą;
  • prekė grąžinama Pardavėjo adresu, kuris buvo nurodytas ant siuntos;
 6. Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas padengia Pirkėjas pagal pateiktus elektroniniu paštu siuntimo dokumentus.
 7. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos.
 8. Dovanų kuponai ar už juos įsigytos prekės nėra keičiamos į grynuosius pinigus.
 9. Tais atvejais, kai Pardavėjas negali pakeisti prekės, nes neturi reikiamų prekių, o Pirkėjas atsisako priimti analogišką prekę, tai Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.
 10. Jeigu Pirkėjas nesilaiko 8.5. punkte nurodytų grąžinimo taisyklių, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti už grąžinamą prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
 11. Pirkėjas negali grąžinti ar pakeisti tokių prekių, kurių grąžinimo ar keitimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, o būtent:
 12. tabakas ir tabako gaminiai;
  • parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;
  • fotografijos ir kinematografijos prekės;
  • spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;
  • audiniai;
  • kiliminė grindų danga, išskyrus kilimus ir kilimėlius;
  • megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai;
  • kūdikių drabužėliai;
  • pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;
  • siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;
  • liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai;
  • perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją;
  • laikrodžiai;
  • muzikos instrumentai;
  • baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai;
  • žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis;
  • meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai;
  • augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės;
  • sveriamos ir matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai;
  • Bei kitos pagal LR įstatymus numatytos prekės.
  • Jeigu prekės aprašyme nenurodoma kitaip, prekei yra suteikiamas 14 (keturiolikos) dienų kokybės garantijos terminas.
  • Sugedusią prekę į garantinio aptarnavimo centrą Pirkėjas turi pristatyti pats, atsiųsti paštu ar per kurjerį. Prekės pristatymo į garantinio aptarnavimo centrą išlaidas padengia Pirkėjas. Prekė garantiniam aptarnavimui pristatoma švari, tvarkinga, pilnos komplektacijos, su pakuote.
  • Pateikiant prekę garantiniam aptarnavimui būtina kartu su preke pateikti prekės garantinį pasą ar kitą garantiją suteikiantį dokumentą.
  • natūraliai nusidėvinčioms prekėms ir/arba jų dalims;
  • jeigu prekė mechaniškai pažeista arba kitaip pirkėjo sugadinta;
  • jeigu prekė buvo naudota nesilaikant instrukcijų ir/arba ne pagal paskirtį;
  • jeigu prekė sugedo dėl drėgmės arba sąlyčio su skysčiu (nebent prekės aprašyme nurodyta, kad ji yra atspari vandeniui);
  • jeigu pažeistas gamintojo garantinis lipdukas ir/arba prekės serijinis numeris;
  • jeigu gedimas įvyko dėl stichinės nelaimės (žaibo, potvynio, vėjo) arba gaisro;
  • jeigu prekė pateikiama garantiniam aptarnavimui be prekės garantinio paso.
  • Garantija netaikoma:

Pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarytos nuotolinio ryšio priemonėmis

 1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
 2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas praneša Pardavėjui vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@pakruojo-dvaras.lt.
 3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę.
 4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pirkėjas turi informuoti apie tai Pardavėją Internetinėje parduotuvėje nurodytais kontaktais. Pirkėjo atsisakymas įforminamas kaip Užsakymo atmetimas ir apie tai informuojamas Pirkėjas.
 5. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, Pardavėjas nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo atsisakyti sutarties, grąžina gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Pirkėjui pasirinkus ne pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą).

Atsakomybė

 1. Pirkėjas atsako už Paskyroje pateiktų duomenų teisingumą bei tikslumą, todėl Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl Paskyroje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 2. Pardavėjas neatsako už kituose internetiniuose tinklalapiuose pateiktą informaciją ar teikiamas paslaugas, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos internetinius tinklalapius per Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje esančias aktyvias nuorodas.
 3. Visi veiksmai Internetinėje parduotuvėje, kurie atlikti naudojant Pirkėjo Paskyros atpažinimo kodą, pripažįstami atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų teisines pasekmes.
 4. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Paskyros duomenis ir jų neatskleisti ar suteikti kitą galimybę jais pasinaudoti tretiems asmenims. Pirkėjui praradus prisijungimo prie Paskyros duomenų valdymo kontrolę ar nustačius šių duomenų valdymo pažeidimą, jis privalo nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui bei imtis kitų priemonių dėl Paskyros naudojimo blokavimo.
 5. Atsiradus žalai dėl netinkamo Internetinės parduotuvės teikiamų paslaugų naudojimo ar teikimo, kaltoji Šalis privalo atlyginti kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

Informacijos siuntimas

 1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo Paskyroje pateiktu elektroninio pašto adresu, o SMS – nurodytu Užsakyme kontaktiniu telefono numeriu.
 2. Pirkėjas visus pranešimus ir paklausimus siunčia Pardavėjo Internetinės parduotuvės skyrelyje „Kontaktai“ elektroninio pašto adresu, kontaktuoja telefonu ar nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Baigiamosios nuostatos

 1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Pirkėjui susipažinus ir patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos (Paskyros sukūrimo) metu Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo užsakymams iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo dienos. Atnaujinus Taisykles, jos taikomos šiame punkte nustatyta tvarka nuo jų paskelbimo www.pakruojo-dvaras.lt.
 3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Nauja Taisyklių redakcija yra skelbiama Internetinės parduotuvės tinklapyje www.pakruojo-dvaras.lt. ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki jos įsigaliojimo.
 4. Apie Taisyklių naujos redakcijos įsigaliojimą Pirkėjas bus informuojamas pirmą kartą prisijungęs prie Paskyros po Taisyklių naujos redakcijos įsigaliojimo.
 5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 6. Pirkėjas savo prašymą ir (ar) skundą dėl Pardavėjo veiklos ir teikiamų paslaugų trūkumų pirma eile turi pateikti Pardavėjui Internetinėje parduotuvėje nurodytais kontaktais: elektroniniu paštu – info@pakruojo-dvaras.lt arba adresu: Gurelių k. 11, Turgelių sen., Šalčininkų r. sav.
 7. Pardavėjas įsipareigoja pateikti atsakymą į pateiktą prašymą ar skundą per 14 (keturiolika) darbo dienų bei jį pateikti Pirkėjui prašymo ar skundo gavimo būdu bei jame nurodytais kontaktais.
 8. Pirkėjas, nesutikdamas su Pardavėjo atsakymu, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, užpildžius skundo formą interneto svetainėje www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu https://ec.europa.eu/odr/.
 9. Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2020 m. balandžio 8 d., jas paskelbus Internetinės parduotuvės tinklapyje www.pakruojo-dvaras.lt.